Central Universities

Central universities by state
and union territory
State / Union Territory Central
universities
Andhra Pradesh 0
Arunachal Pradesh 1
Assam 2
Bihar 3
Chandigarh 0
Chhattisgarh 1
Delhi 5
Goa 0
Gujarat 1
Haryana 1
Himachal Pradesh 1
Jammu and Kashmir 2
Jharkhand 1
Karnataka 1
Kerala 1
Madhya Pradesh 2
Maharashtra 1
Manipur 2
Meghalaya 1
Mizoram 1
Nagaland 1
Odisha 1
Puducherry 1
Punjab 1
Rajasthan 1
Sikkim 1
Tamil Nadu 2
Telangana 3
Tripura 1
Uttar Pradesh 6
Uttarakhand 1
West Bengal 1
Total 47