Objection List of Block Manager Recruitment

Following Candidate ReSubmit Option Form Application Form

Click Here For Resubmit

Application Number Name
1712002505 SACHIN PATIL
1712002508 AMBRISH KUMAR
1712002511 SEKH AMIRUDDIN
1712002514  ashok kumar yadav
1712002516 BALJINDER SINGH
1712002517 BALJINDER SINGH
1712002519 vikasgupta
1712002520 GOPAL BISWAS
1712002525 GOPAL BISWAS
1712002527 vikasgupta
1712002529 Shyam Narayan
1712002531 avdhesh kuar
1712002533 mrs rashmi dahiya
1712002535 PANKAJ KUMAR
1712002536 MAHESH KUMAR
1712002538 MUNSI MOSTAQUE MURSED
1712002539 sominath kundlik jaiwal
1712002540 MOHD YAMIN
1712002542 VASID ALI 
1712002543 Ramkhilawan yadav
1712002546 tejendra kumar saini
1712002548 ARAM SINGH GURJAR 
1712002549 MANOJ KUMAR
1712002550 POOJA Sood
1712002551 shamshad ahmad
1712002552 Ramesh Kumar
1712002554 ANIL KUMAR
1712002555 HEM KUMAR PATEL
1712002557 VIMAL KUMAR
1712002558 Imteyaz Ahmed
1712002559 gabbar kumar
1712002561 archana puran
1712002562 Bijaya Kumar Barik
1712002563 KARUNAKAR SAMATHAM
1712002565 RAM PRAKASH 
1712002566 gujjala ganesh
1712002567 KARRI PARASURAMU
1712002569 AIDAN RAM
1712002571 SHUBHAM SAINI
1712002572 Krishn kant